Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

ACC 500 Finansal Muhasebe ve Raporlama 1.5 SU Kredi
Muhasebe, kurumların ekonomik olayları belirlediği, kayıt ettiği ve iletmede kullandığı bir bilgi sistemidir. Dolayısıyla, tüm yönetim bilimleri öğrencilerinin kuvvetli bir muhasebe temeli olması gerekir. Dersin amacı öğrencilere temel muhasebe kavram, prensip, ve metodlarını tanıtmak, ve diğer yönetim bilimleri derslerinde ve iş hayatında karşılaşacakları temel işletme terminolojisini öğretmektir. Bu ders öğrencilerin muhasebe bilgilerinin finansal kararlardaki rolünü anlamalarında yardımcı olup sonraki muhasebe ve finans derslerine temel oluşturur. İşlenecek konular muhasebe bilgilerinin yatırım ve kredi kararlarında kullanılması, şirket içinde muhasebe bilgilerinin oluşturulması ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarının kurumsal zemini, dört temel finansal tablonun yapı ve içeriği, işletme faliyetlerinin analizi ve kayıt döngüsü çerçevesinde kaydedilmesi, cari varlıkların (örneğin ticari alacaklar ve envanterler) muhasebeleştirilmesi, sabit varlıklar ve amortisman, kısa ve uzun vadeli borçlanma ile özsermaye finansmanının kıyaslanması, ve temel finansal oran analizi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Finansal Muhasebe ve Raporlama 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 501 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3 SU Kredi
Finansal muhasebe kavram, prensip ve standartlarına kapsamlı bir giriş sunan bu derste finansal verilerin firma dışındaki kullanıcıların kaynak kullanımı ile ilgili kararlarında nasıl yardımcı olduğu vurgulanmaktadır. Ele alınacak başlıca konular finansal tabloların hazırlanması ve kullanımı, işletme faaliyetlerinin kayıtlara geçirilmesi süreci, dönen varlıklar, envanter ve satılan malın maliyeti hesapları, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, borç ve öz kaynak finansmanı ve oran analizidir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2020-2021 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2019-2020 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2018-2019 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2017-2018 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2016-2017 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2015-2016 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2014-2015 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2013-2014 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2012-2013 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2011-2012 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2010-2011 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2009-2010 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2008-2009 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2007-2008 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2006-2007 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2005-2006 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2004-2005 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2003-2004 Finansal Muhasebe ve Raporlama (GSM547) 3
Güz 2002-2003 Finansal Muhasebe ve Raporlama (GSM547) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 521 Yönetim Muhasebesi 1.5 SU Kredi
Yönetim muhasebesi örgütün iç kullanıcılarına karar verme ve kontrol amaçlı bilgi sağlar. Günümüzde yönetim muhasebecileri danışman olarak hizmet verip birimler arası takımlar ve yöneticiler ile birlikte çalışmaktadır. Bu derste öğrenciler sadece gereken bilginin üretilmesini öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda yöneticilerin bu bilgileri nasıl karşılayıp kullanabileceklerini de anlayacaklardır. Öğrenciler ürün maliyetlendirme, bütçeleme, maliyet-miktar-karlılık ilişkileri analizi ve sapmaların analizi gibi temel geleneksel yönetim muhasebe tekniklerini öğrenecektir. Bunlara ek olarak daha modern aktivite bazlı maliyetlendirme ve dengeli puan tablosu gibi maliyet yönetimi ve kontrol yöntemleri de gösterilecektir. Öğrencilerden öğrenme sürecindeki aktif bir rol oynamaları temelde ders tartışmalarına katılmaları ile birlikte sözlü ve yazlılı sunuşlarıyla da beklenmektedir . Bütün ders boyunca yönetim muhasebesinin pratik uygulamalarına verilen önemle gerçek hayat problemleri vaka çalışmaları kullanılarak incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 523 Uygulamalı Türk Vergi Sistemi 1.5 SU Kredi
Bu ders kapsamında öğrencilere vergi kavramları; şirketlerin, tüzel kişiliklerin vergilendirilmesi, vergi planlaması, vergi kanunları ve düzenlemeleri; Türkiye'de Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usül Kanununun incelenmesi; Sosyal Sigorta, Stopaj Vergisi, Katma Değer Vergisi konular tanıtılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2007-2008 Türk Vergi Sistemi 1.5
Güz 2006-2007 Türk Vergi Sistemi 1.5
Güz 2005-2006 Türk Vergi Sistemi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 551 Finansal ve Yönetim Muhasebesi 3 SU Kredi
Muhasebe esas olarak firma dışındaki grupların kaynak kullanımı ile ilgili kararları verirken kullandıkları bir sistemdir. Muhasebenin bu dışa dönük raporlama rolünü anlamak amacı ile şu konular işlenecektir: finansal tabloların hazırlanmasında ve kullanımında önemli olan genel kabul görmüş muhasebe varsayım, kavram, prensip ve metodları; iş dünyasında ve diğer yönetim derslerinde kullanılacak profesyonel terminoloji; finansal varlıklar, envanter, duran varlık, borç ve öz varlık hesaplarının muhasebeleştirilmesi ve dogru değerlendirilmesi; oran analizi. Muhasebenin ikinci bir rolü olan yöneticilerin kararlarında yardımcı olacak bilgilerin üretimi de dersin son kısmında yer alacak ve yöneticilerin veri ihtiyaçları, değişik maliyet kavramlarının tanımı ve sınıflandırılması, ve maliyet-miktar-karlılık ilşkileri tanıtılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Finansal ve Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2009-2010 Finansal ve Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2008-2009 Finansal ve Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2007-2008 Finansal ve Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2006-2007 Finansal ve Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2005-2006 Finansal ve Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2004-2005 Finansal ve Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2003-2004 Finansal ve Yönetim Muhasebesi (GSM545) 3
Güz 2002-2003 Finansal ve Yönetim Muhasebesi (GSM545) 3
Güz 2001-2002 Finansal ve Yönetim Muhasebesi (GSM545) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 801 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3 SU Kredi
Finansal Muhasebe ve Raporlama Finansal muhasebe kavram, prensip ve standartlarına kapsamlı bir giriş sunan bu derste finansal verilerin firma dışındaki kullanıcıların kaynak kullanımı ile ilgili kararlarında nasıl yardımcı olduğu vurgulanmaktadır. Ele alınacak başlıca konular finansal tabloların hazırlanması ve kullanımı, işletme faaliyetlerinin kayıtlara geçirilmesi süreci, dönen varlıklar, envanter ve satılan malın maliyeti hesapları, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, borç ve öz kaynak finansmanı ve oran analizidir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2020-2021 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2019-2020 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2018-2019 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2017-2018 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 802 Yönetim Muhasebesi 1.5 SU Kredi
Bu ders faaliyetlerin planlanmasında ve kontrolünde yöneticilere destek olan yönetim muhasebesi yöntem ve sistemlerinin dizaynına kapsamlı bir giriş sunmaktadır. İşlenecek konular: maliyetlerin sınıflandırılması; ürün maliyeti sistemlerinin ve ürün çeşitlemesi kararlarının analizi ve tasarımı; maliyet-miktar-karlılık ilişkileri; genel maliyetlerin dağıtımı; maliyet varyansları ve bütçeleme sistemlerinin davranışsal etkileri; yönetici teşvikleri ve ücret sistemleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yönetim Muhasebesi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 810 Finansal Tablo Analizi 1.5 SU Kredi
Finansal Tablo Analizi Bu dersin yoğunlaştığı konular finans profesyonellerinin mali tabloları nasıl kullandıkları ve yorumladıkları üzerinedir. Finansal tabloların yaratılması ve kullanılması, şirketlerin finansal kuvvetlerinin belirlenmesi incelenecek diğer konular arasındadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Finansal Tablo Analizi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 901 Finansal Raporlama 2 SU Kredi
Bu ders finansal raporların hazırlanması ve analizi ile birlikte muhasebe kavram ve prensiplerine bir giriş sunmaktadır. Dersin amacı yöneticilerin yönetimsel karar alırken kullanılacak finansal raporların bilinçli birer kullanıcısı olmalarını sağlamaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Finansal Raporlama 2
Güz 2020-2021 Finansal Raporlama 2
Güz 2019-2020 Finansal Raporlama 2
Güz 2018-2019 Finansal Raporlama 2
Güz 2017-2018 Finansal Raporlama 2
Güz 2016-2017 Finansal Raporlama 2
Güz 2015-2016 Finansal Raporlama 1.5
Bahar 2014-2015 Finansal Raporlama 1.5
Güz 2014-2015 Finansal Raporlama 1.5
Bahar 2013-2014 Finansal Raporlama 1.5
Güz 2013-2014 Finansal Raporlama 1.5
Yaz 2012-2013 Finansal Raporlama 1.5
Güz 2012-2013 Finansal Raporlama 1.5
Güz 2011-2012 Finansal Raporlama 1.5
Güz 2010-2011 Finansal Raporlama 1.5
Güz 2009-2010 Finansal Raporlama 1.5
Güz 2008-2009 Finansal Raporlama 1.5
Güz 2007-2008 Finansal Raporlama 1.5
Güz 2006-2007 Finansal Muhasebe ve Raporlama 2
Güz 2005-2006 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2004-2005 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2003-2004 Finansal Raporlama (GSM549) 2
Güz 2002-2003 Finansal Raporlama (GSM549) 2
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 902 Yönetim Muhasebesi 1.5 SU Kredi
Bu ders faaliyetlerin planlanmasında ve kontrolünde yöneticilere destek olan yönetim muhasebesi yöntem ve sistemlerinin dizaynına kapsamlı bir giriş sunmaktadır. İşlenecek konular: maliyetlerin sınıflandırılması; ürün maliyeti sistemlerinin ve ürün çeşitlemesi kararlarının analizi ve tasarımı; maliyet-miktar-karlılık ilişkileri; genel maliyetlerin dağıtımı; maliyet varyansları ve bütçeleme sistemlerinin davranışsal etkileri; yönetici teşvikleri ve ücret sistemleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yönetim Muhasebesi 1.5
Bahar 2019-2020 Yönetim Muhasebesi 1.5
Bahar 2018-2019 Yönetim Muhasebesi 1.5
Bahar 2017-2018 Yönetim Muhasebesi 1.5
Bahar 2016-2017 Yönetim Muhasebesi 1.5
Güz 2015-2016 Yönetim Muhasebesi 1.5
Güz 2014-2015 Yönetim Muhasebesi 1.5
Bahar 2013-2014 Yönetim Muhasebesi 1.5
Güz 2013-2014 Yönetim Muhasebesi 1.5
Bahar 2012-2013 Yönetim Muhasebesi 1.5
Bahar 2011-2012 Yönetim Muhasebesi 1.5
Bahar 2010-2011 Yönetim Muhasebesi 1.5
Bahar 2009-2010 Yönetim Muhasebesi 1.5
Bahar 2008-2009 Yönetim Muhasebesi 1.5
Bahar 2007-2008 Yönetim Muhasebesi 1.5
Güz 2006-2007 Yönetim Muhasebesi 2
Bahar 2005-2006 Yönetim Muhasebesi 3
Bahar 2004-2005 Yönetim Muhasebesi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 905 İleri Yönetim Muhasebesi 1.5 SU Kredi
Bu ders faaliyetlerin planlanmasında ve kontrolünde yöneticilere destek olan yönetim muhasebesi yöntem ve sistemlerinin dizaynına kapsamlı bir giriş sunmaktadır. İşlenecek konular: maliyetlerin sınıflandırılması; ürün maliyeti sistemlerinin ve ürün çeşitlemesi kararlarının analizi ve tasarımı; maliyet-miktar-karlılık ilişkileri; genel maliyetlerin dağıtımı; maliyet varyansları ve bütçeleme sistemlerinin davranışsal etkileri; yönetici teşvikleri ve ücret sistemleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2014-2015 İleri Yönetim Muhasebesi 1.5
Güz 2013-2014 İleri Yönetim Muhasebesi 1.5
Güz 2012-2013 İleri Yönetim Muhasebesi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 906 İleri Finansal Muhasebe ve Raporlama 1.5 SU Kredi
Bu ders finansal raporların hazırlanması ve analizi ile birlikte muhasebe kavram ve prensiplerine bir giriş sunmaktadır. Dersin amacı yöneticilerin yönetimsel karar alırken kullanılacak finansal raporların bilinçli birer kullanıcısı olmalarını sağlamaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2014-2015 İleri Finansal Muhasebe ve Raporlama 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 910 Finansal Tablo Analizi 1.5 SU Kredi
Bu dersin yoğunlaştığı konular finans profesyonellerinin mali tabloları nasıl kullandıkları ve yorumladıkları üzerinedir. Finansal tabloların yaratılması ve kullanılması, şirketlerin finansal kuvvetlerinin belirlenmesi incelenecek diğer konular arasındadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Finansal Tablo Analizi 1.5
Bahar 2019-2020 Finansal Tablo Analizi (FIN910) 1.5
Bahar 2018-2019 Finansal Tablo Analizi (FIN910) 1.5
Yaz 2015-2016 Finansal Tablo Analizi (FIN910) 1.5
Yaz 2009-2010 Finansal Tablo Analizi (FIN910) 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :