Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

AR 601 Eylem Araştırması’nın Yöntemleri ve Yaklaşımları 3 SU Kredi
Öğrencilerin Eylem Araştırmasının tarihini veya tarihçesini anlamaları ve günümüzdeki Eylem Araştırma türlerinin farkında olmaları önemlidir. Eylem Araştırmaları, uluslararası platformda pek çok farklı uygulama alanına ve geleneğine sahiptir. Bu temel ders sayesinde öğrenciler, Eylem Araştırması alanında önde gelen araştırmacılarının katılımıyla alandaki literatüre dair bilgi sahibi olacaktır. Dersin başından itibaren, öğrenciler Eylem Araştırması alanındaki Katılımcı Eylem Araştırması; Sosyo-Teknik Sistem Düşüncesi; İskandinavya (Diyalog) Eylem Araştırması; Güney (Emancipatory) Eylem Araştırması; Ortak Sorgulama; Takdir Sorgulama; Eğitimsel Eylem Araştırması gibi farklı uygulama alanlarını deneyimleyerek, bu uygulamalara dair görüşlerini ve fikirlerini yansıtan raporlar yazacaklardır. Bu sayede öğrenciler Eylem Araştırma çalışmalarındaki farklı uygulamalar arasında kendi yerlerini belirleyeceklerdir. Ders programında yer alan her bir Eylem Araştırma uygulaması için ayrı ders vakaları ve çekirdek literatürü ele alınacaktır. Sabancı Üniversitesi’nde Eylem Araştırması Kültürü uygulanan bu Dönüşüm Projesi ile geliştikçe, öğrenciler doğrudan dersi veren akademisyenlerle etkileşime gireceklerdir
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Eylem Araştırması’nın Yöntemleri ve Yaklaşımları 3
Bahar 2019-2020 Eylem Araştırması’nın Yöntemleri ve Yaklaşımları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 602 Bilim ve Eylem Araştırması Felsefesi 3 SU Kredi
Ders, Aristoteles'ten bilme (empeiria, praksis, poíêsis, khrêsis vb.) ve konuşma / yazma (diyalog, retorik, didaktik, fıkra, tekhne vb.) yöntemlerini yalnızca tarihsel bir merak olarak değil, Aristoteles’in yöntemlerini modern / postmodern durumun analizinde ve bilgi üretiminin kurumsallaşmasında (bilgi yönetimi rejimleri) kullanılması gibi konuların da analizini içermektedir. Günümüzde yaşanan Modern / postmodern çıkmazının birkaç farklı Eylem Araştırma yöntemi (işbirlikçi, pratisyen, örgütsel öğrenme, simbiyotik öğrenme vb.) ile analiz edilmesine ihtiyaç duyulduğu bu ders ile iyi anlaşılacaktır. Özellikle modern/postmodern çıkmazının analizi için Eylem Araştırması ve geleneksel araştırmayı (geleneksel stajyerlik eğitimi, eleştirel teori, praksis araştırması ve Eylem Araştırmasını) birleştiren bir eleştirici bir bakışa ihtiyaç olduğunun farkında lığı ve bu bakışın geliştirilmesi de dersin kapsamında yer almaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Bilim ve Eylem Araştırması Felsefesi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 603 Eylem Araştırması Uygulamaları 3 SU Kredi
Çağdaş bir iddia sahibi yaklaşımı ile katılımlı değişimin oluşturulması. Bu derste pragmatik dünya görüşüne dair temel bilgilerin verilmesinin ardından, konuya dair deneyimsel bir yaklaşımın hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Makaleler, kitaplar, vakalar, video ve deneyimli eylem araştırmacılarıyla yapılan canlı röportajlar sayesinde öğrenciler çağdaş eylem araştırması yaklaşımları hakkında bilgi edinecekler ve bunlardan birini seçerek kendi uygulamalarında kullanacaklardır. Öğrencilerin bu derste başarılı olabilmeleri için liderlik gelişim sürecinde kendi deneyimlerini, hayata geçirecekleri projelerde uygulayabilmeleri gerekecektir. Bu ders sayesinde öğrencilerin değişim ajanı olarak kendini daha iyi anlamayı, eylem araştırması uygulamalarının çeşitliliği konusunda daha fazla farkındalık sahibi olmayı, iddia sahibi katılımına yönelik “katılımlı öğrenme” odaklı bir yaklaşımı daha fazla benimsemeleri beklenmektedir. Öğrenciler bu ders kapsamında "eşzamanlı " (just in time) akran koçluğu ile desteklenebilir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Eylem Araştırması Uygulamaları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 604 Bağlam ve Dönüşüm 3 SU Kredi
Bu dersle, öğrencilerin dönüşüm olgusunu örgütsel, sosyal, ekonomik ve politik bağlamda inceleyerek dönüşümü açıklamakta kullanılan farklı perspektifler hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Ders içinde sosyal teori, organizasyon teorisi, politik teori, politik ekonomi ve ahlaki felsefeden yola çıkarak disiplinlerarası bir çerçeve inşa edilmektedir. Dersin temel hedefi yapı ve kurum paradigmalarını öğrenilmesidir. Ders kapsamında işlevselci, etkileşimci, çatışma ve eleştirel teoriye odaklanılmaktadır. Öğrenciler, gerek değişim ajanı olarak şirket yöneticilerinin ve diğer örgütsel liderlerin, gerekse kendi mesleki bağlamlarında günlük yaşamlarında karşılaştıkları çağdaş küresel ve yerel sorunları inceleyeceklerdir. Örneğin dönüşüm sürecinde hem kısıtlayıcı hem de kolaylaştırıcı olabilen “güç” kavramının etkisini, kendi proje çalışmalarında nasıl kullanabileceklerini öğreneceklerdir. Uluslararası ticaret ve uluslararası finanstaki sorunların yönetimi; küresel yönetişimle ilgili devletlerarası çatışmalar; işsizlik, sosyal ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği, çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve robotik ve yapay zekaya yönelik hızlı ve hiç bitmeyen teknolojik değişim sorunlarına ilişkin devlet politikaları ile ilgili sosyal, ekonomik ve politik kaygılar ve şirket yöneticilerinden gelen kurumsal sosyal sorumluluk ve etik davranış için artan sosyal talep gibi pek çok konunun benzer şekilde mikro ve makro bağlamlarda ele alınması hedeflenmektedir. Öğrencilerin ders kapsamında, yerel organizasyonlarla takım çalışması yaparak veya kurumlarında devam eden bir projeye katılarak canlı bir dönüşüm süreci üzerinde çalışmaları gerekmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Bağlam ve Dönüşüm 3
Bahar 2019-2020 Bağlam ve Dönüşüm 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 605 Sosyal Ekoloji ve Sosyo-Teknik Sistem Tasarımı 3 SU Kredi
Bu ders, Tavistock Enstitüsü tarafından geliştirilen ve köklü bir Eylem Araştırması geleneğine Açık Sistem Teorisi / Düşüncesi’ne (OST) odaklanmaktadır. Açık Sistem Teorisi, son 60 yılda geliştirilen yönetim ve organizasyon çalışmalarında kullanılan ve özünde Eylem Araştırması olan farklı bir ekoldür. Ders, OST’nin kökenleri ve tarihçesini, son gelişmeleri, kendine özgü kavramsal ve müdahale ilkelerini (intervention principles) ve Eylem Araştırması yöntemini kullanarak pratik uygulamaları tartışacaktır. OST’nin 3 temel analiz ve müdahale düzeyi bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla sosyo- psikolojik, sosyo-teknik ve sosyo-ekolojik olup ders kapsamında detaylı olarak incelenecektir. Bunun yanı sıra, OST'nin yönetim ve organizasyon çalışmalarındaki diğer ekoller ve Eylem Araştırması’na yönelik diğer yaklaşımlar arasındaki yeri ve konumu da ele alınacaktır. Ders kapsamında incelenecek diğer konular arasında strateji, tasarım odaklı düşünme; fabrika, ofis, dijital / sanal, kurumsal organizasyonlar; etki alanı tabanlı, ekolojik ve diğer büyük ölçekli müdahaleler: topluluk temelli, bölgesel temelli çıkar grupları da yer almaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 606 Sistem Düşüncesi 3 SU Kredi
Bu ders, karmaşık organizasyonel, sosyal ve çevresel sorunları ele almak için Eylem Araştırması bakış açısı kullanılan bir dizi disiplinlerarası sistem metodolojisini doktora öğrencilerine öğretmektedir. Sistem düşüncesi metodolojileri, sorunun yalnızca bir kısmına odaklanmak yerine “daha büyük resmi” görme ve araştırmaların en üst düzeyde (cutting edge) yürütülebilmesi için sorunun daha iyi araştırılmasına sağlayacak kavramsal çerçeve, teori ve karıştırma (mixing) yöntemlerini kullanmakta özellikle fayda sağlamaktadır. Modülün amacı, öğrencilere aşağıdaki konularda katkı sağlamaktır: (1) Temsili sistem metodolojilerine, bunların farklı paradigmatik varsayımlarına ve önem verdikleri sistem düşünme becerilerine dair bakış açısına sahip olma; (2) Eylem Araştırması projelerinin temel amaçları, güçlü yönleri, kapsam ve kısıtlarının anlaşılması; (3) Öğrencilerin kendi projelerinde bir müdahaleyi planlama ve gerçekleştirme deneyimi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Sistem Düşüncesi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 607 Eylem Araştırması Girişimlerinin Kolaylaştırıcılığı 3 SU Kredi
Eylem araştırması, katılımcı grupları birbirlerinin bakış açılarını benimsemeye ve iş birliğinde bulunmaya davet eder. Bunun için eylem araştırmacısının toplantıları, çalıştayları ve diğer katılımlı süreçleri yürütmek için bazı yetkinliklere sahip olması gerekmektedir. Bu derste, kolaylaştırma sanatını ve teorisini inceleyip örgütsel müdahalelerin tarihine yer almasını sağlayacağız. Organizasyonel planlama metodolojisinde ilham bulacağız ve Takdir Edici Sorgulama ile Pozitif Psikoloji içinde ifade edilen içsel motivasyon ve özerklik ile ilgili iç görü çıkaracağız Kolaylaştırma alıştırmaları, öğrencilerin ilgili kuruluşlarda karşılaştıkları gerçek zorluklar kullanılarak sınıfta yapılacaktır. Öğrencilerin bu dersten eylem araştırması kolaylaştırıcısının proaktif rolü ile ilgili bir deneyim edinmesi beklenir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 608 İçsel/İçerden (Insider) Eylem Araştırması 3 SU Kredi
Bir kişinin kendi organizasyonunda Eylem Araştırması yapma olgusu, organizasyonları anlama ve değiştirmenin önemli bir yolu olarak ortaya çıkmıştır. Bir örgütün bütün üyeleri, örgütün içinde bir şeyi değiştirmek veya kendi örgütsel / topluluk sistemlerinin çalışmasını araştırmaya çalıştığında, eyleme geçirilebilen bir bilgi kümesi üretilebilmektedir. Bu değişim veya anlama çalışmaları İçsel Eylem Araştırması olarak tanımlanabilir. Bir örgütün bütün üyeleri tarafından yapılabilecek bir araştırma ile sadece araştırma yapmak amacıyla geçici olarak bir sisteme giren kişilerin yapabileceği araştırma birbiri ile çelişmektedir. Bu çelişki aynı zamanda araştırma tamamlandığında, araştırdığı örgüt/sistemin içinde dışarıdan gelen araştırmacının kalmak istemesi gibi de tanımlanabilir. İçsel Eylem Araştırması, tam olarak içeriden olduğu için sistemler üzerinde benzersiz bir bakış açısı sunmaktadır. İçsel Eylem Araştırması, organizasyon üyelerinin çalışma hayatlarında karşılaştıkları stratejik ve operasyonel ortamı içermektedir. Sistem iyileştirme, örgütsel öğrenme, değişimin yönetimi ve benzeri gibi örgütsel kaygıları, İçsel Eylem Araştırması için uygun konulardır. Çünkü İçsel Eylem Araştırması (a) gerçek zamanlı olarak yönetilmesi gereken gerçek olayları içerir, (b) hem etkili eylem hem de öğrenme için fırsatlar sağlar, ve (c) örgütlerde gerçekte neler olup bittiğine dair teorinin gelişimine katkıda bulunabilirler. Bu derste, İçsel Eylem Araştırma yapanların karşılaştığı zorluklar araştırılıyor ve bu kapsamda öğrenci kendi organizasyon sisteminde araştırmacı-uygulayıcı-araştırmacı olmayı öğrenmesi hedefleniyor.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 İçsel/İçerden (Insider) Eylem Araştırması 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 609 Örgütsel Öğrenme ve Eylem Araştırması 3 SU Kredi
Bu ders, öğrenme organizasyonları oluşturmak için süreçleri ve yapıları analiz ettiği gibi bireysel ve örgütsel öğrenmenin bilgi yaratmaya nasıl yol açtığını da incelemektedir. Eylem teorisi, eylem bilimi ve eylem öğrenme perspektifleri öğrencilere, yavaşlatıcı faktörleri kaldırma ve kolaylaştırıcıları benimseme için anlamaları, takdir etmeleri ve yapıcı olmalarını sağlayacaktır. Ders, bireysel öğrenmenin insanların nasıl öğrendiği ve öğrendiklerine göre bu kararları nasıl aldığı veya karar alırken/hareket ederken nasıl öğrendikleri gibi sinirsel yönlerini inceleyerek başlayacaktır, Öğrenmede bilgiyi kullanmanın ve keşfin rolü de bu bölümde ele alınacaktır. Termodinamik ve evrim yasaları, insanın karar vermeyle ilgili ön yargıları, nörobilimden kanıtlar, yön eylem araştırması ve karar verme bilimleri tarafından geliştirilen teknikler ve metodolojiler, bilgiyi kullanma ve keşfin neden kullanıldığını anlamak için kapsamlı bir çerçeve sağlayacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 610 Cinsiyet, Çeşitlilik ve Eylem Araştırması 3 SU Kredi
Cinsiyet eşitsizliğin tüm yönlerini keser ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili mevcut tartışmaların merkezinde yer alır. Ders, katılımcıların toplumsal cinsiyet ve sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıları ve özellikle toplumsal cinsiyet çeşitliliğinin şirketlerin toplumdaki rolünü dönüştürmedeki etkisini anlamalarını amaçlar. Toplumsal cinsiyet derste iş kararlarının kalitesine ve etik davranışa etkileri açısından hem çeşitlilik perspektifinden hem de feminist etik perspektifinden incelenmekte ve aynı zamanda bu etkilerin toplumdaki daha geniş yansımaları da ele alınmaktadır. Ders şirketleri toplumsal cinsiyet çeşitliliği yoluyla iş normlarını, ürün ve hizmet tasarımını, insan sermayesi yönetimini ve iş hedeflerini dönüştürecek değişim ajanları olarak konumlandırır. Ders katılımcıları feminist pedagojilerin eylem araştırması ve özellikle feminist katılımcı eylem araştırması konusunda eğitecek farklılıklar arasındaki diyaloğun kullanımı ve diyaloğun belirlenmesi ve ele alınmasında teorik ve ampirik bakış açıları sunacaktır. Ders ayrıca aktör ağlarını ve dünyadaki girişimlerin işin dönüşümü için uygun araçlar olarak kullanılmasını sağlar. Bu nedenle, ders aynı zamanda öğrencilerin farklı düzeylerde iş, sivil toplum ve eğitim kesişiminde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik toplumsal değişim girişimlerine katılmalarını ve / veya yer almalarını sağlayacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 611 Sürdürebilirlik, Geçiş ve Eylem Araştırması 3 SU Kredi
Dersin amacı, iş dünyasına sürdürülebilir kalkınmaya geçişin nasıl eylem odaklı, disiplinlerarası ve uygulamalı yaklaşımlarla yönlendirilip hızlandırılabileceğini anlamaktır. Elbette, sürdürülebilir kalkınma gündemi, piyasalar ve iş organizasyonları arasındaki kesişmeleri çok paydaşlı ve çok aktörlü bir perspektiften keşfederek, iş üzerine eleştirel bir bakış açısı sunar. Kapsanan konular arasında, firmanın amacının ve yönetişim üzerindeki etkilerinin yeniden kavramsallaştırılması, finansal piyasaların ve dönüştürücü ağların değişim aracı olarak konumlanması yer almaktadır. Ders, probleme dayalı öğrenmeyi (öğrencilerin karmaşık gerçek yaşam konularında farklı bakış açılarını tartışmalarını ve eleştirel analiz, hipotez ve değişim fikirlerini formüle etmek için farklı literatürlere dalmalarını sağlar) deneysel yaparak öğrenme (birlikte yaratan çözümler, test ve arıtma ve değerlendirme) yöntemlerini kullanır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Sürdürebilirlik, Geçiş ve Eylem Araştırması 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 612 İş Etiği ve Eylem Araştırması 3 SU Kredi
Dersin amacı, iş dünyasına sürdürülebilir kalkınmaya geçişin nasıl eylem odaklı, disiplinlerarası ve uygulamalı yaklaşımlarla yönlendirilip hızlandırılabileceğini anlamaktır. Elbette, sürdürülebilir kalkınma gündemi, piyasalar ve iş organizasyonları arasındaki kesişmeleri çok paydaşlı ve çok aktörlü bir perspektiften keşfederek, iş üzerine eleştirel bir bakış açısı sunar. Kapsanan konular arasında, firmanın amacının ve yönetişim üzerindeki etkilerinin yeniden kavramsallaştırılması, finansal piyasaların ve dönüştürücü ağların değişim aracı olarak konumlanması yer almaktadır. Ders, probleme dayalı öğrenmeyi (öğrencilerin karmaşık gerçek yaşam konularında farklı bakış açılarını tartışmalarını ve eleştirel analiz, hipotez ve değişim fikirlerini formüle etmek için farklı literatürlere dalmalarını sağlar) deneysel yaparak öğrenme (birlikte yaratan çözümler, test ve arıtma ve değerlendirme) yöntemlerini kullanır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 613 İş Yeri İnovasyonu 3 SU Kredi
Bu ders, inovasyon bağlamı içinde işyerini, çalışanlar tarafından yönetilen , iş ortamı, iş organizasyonu, ortaklık ve öğrenmenin değişik yönleriyle bağlantılı olarak ele alır. Çalışma, İşyeri İnovasyonunun örgütsel performans ve iş kalitesi üzerindeki etkilerinin kanıtlarını da içeren güçlü araştırma temelleri üzerine kuruludur. Dersler ulusal programlar ve Avrupa programlarından öğrenilir. Eylem Araştırması için, işbirliği , ağ kurma ve farklılıklardan öğrenme ile desteklenen kolaylaştıran ve yetkili kılan merkezi bir rolü vardır. Öğrenciler şirket projeleriyle, 30 ülkede faaliyet gösteren, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen programları içeren Avrupa İşyeri İnovasyon Ağı (EUWIN) ile bağlantıda olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 614 Araştırma Yöntemleri 3 SU Kredi
Ders, öğrencilerin nitel ve nicel yöntemleri ele alarak, Eylem Araştırması perspektifinden bireysel araştırmalar yapmalarını ve diğer geleneklerden gelen yaklaşımları anlamalarını sağlamaktadır. Eylem Araştırması, eldeki hedeflerle ilgili öğrenmeyi elde etmek için tüm diğer metodolojileri kullanan hedef odaklı bir meta-yöntem olarak anlaşılabilir. Bu nedenle, Eylem Araştırması’nda uzmanlık, farklı metodolojilerin hem güçlü yanlarını hem de kısıtlamalarını bilmeyi gerektirir. Bu derste, epistemolojinin temel kavramları tanıtılmakta ve vaka çalışmaları, görüşmeler, gözlem, etnografi, yarı ve doğal deneyler ve anket araştırması dahil olmak üzere yönetim ve organizasyon çalışmalarında kullanılan başlıca metodolojilere genel bir bakış sunulmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 615 Eğitimsel Eylem Araştırma 3 SU Kredi
Bu ders, profesyonellerin çalışmalarını etkileyen eğitimdeki yansıtıcı uygulama geleneğini ele alır ve sınıfta yeni teknolojiler ve ırk ilişkileri gibi yenilikçi faaliyetlerin değerlendirilmesini sağlar. Bu alan uluslararası alanda büyüyen bir araştırma metodudur. Bu ders, eylem araştırmasının gücünü, dönüşüm kurumları içindeki eğitim ortamlarında çok pratik bir metodoloji olarak gösterecektir. Eğitim kurumlarını dönüştürmek için bir uygulama topluluğu oluşturmak üzere eylem araştırması projelerinin yapısal, stratejik, bireysel ve kişisel boyutları aydınlatılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 616 Gelecek ve Öngörü 3 SU Kredi
Bu modül geleceklere ve öngörülere çeşitli kavramsal ve metodolojik yaklaşımları kapsar. Genel olarak konuşursak, gelecekle ilgili kendimize sorabileceğimiz üç tür soru vardır: Ne olacağını düşünüyoruz? Ne olmasını istiyoruz (istemiyoruz)? Ne olabilirdi - beğenip beğenmesek de, ihtimalinden bağımsız olarak - ve eğer olduysa, çabalarımızın başarısı veya başarısızlığı için potansiyel olarak önemli olabilir mi? Bu üç soru türü, gelecekleri ve öngörüleri yansıtıcı, normatif ve keşifsel yaklaşımlar üzerine gevşek biçimde eşler. Kestirim kategorisinde ufuk taraması, trend analizi ve kantitatif modellemeyi kapsar. Normatif kategoride , görme, ilişkili değerlerin haritalandırılması, öncelikler ve hedeflerin yanı sıra geri döneme yönelik bir dizi yaklaşımı da kapsarız. Keşif kategorisinde, keşif senaryosu geliştirme, hem tümevarımlı hem de tümdengelimli yaklaşımlar, iki eksen yaklaşımı, çapraz etki analizi, morfolojik analiz ve alan anomalisi gevşemesi için bir dizi teknik ele alınmaktadır. Her 3 soruyu da içine almak için çeşitli şekillerde kullanılabilecek 3 Ufuk Yaklaşımı yaklaşımı da incelenmiştir. Ayrıca, Delphi Tekniği, nedensel döngü şemaları , etki şemaları, bulanık bilişsel haritalar ve sistem dinamiği modellerinin katılımcı gelişimi de dahil olmak üzere bu üç alanda faydalı olan çeşitli katılımcı teknikleri de kapsar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
AR 617 Yönetimde Seçilmiş Konular I 3 SU Kredi
Bu derste dünyada ki dönüşümlerle alakalı güncel konular, problemler ve paradigmaların incelenecektir. Ders, dinamik iş ortamında yönetim bilgisinin süreci ve dönüşüme ilişkin seçilmiş konular üzerine odaklanacaktır. Dijital dönüşüm, yaratıcılık, araştırma ve teknoloji, çevik teşkilat ve takımlama, holokrasi, zindelik, bölgesel kalkınma, üniversitenin geleceği, küresel eylem ağları seçilecek konulara bazı örnekler oluşturmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Yönetimde Seçilmiş Konular I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :