Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

BP 501 Marka Yönetimi 3 SU Kredi
Markalaşma, pazarlamada başarı elde etmek ve bunu sürdürmek için çok kritik bir araç haline gelmiştir. Bu ders, stratejik marka yönetimi sürecine odaklı olarak tasarlanmıştır ve marka değerini oluşturma, ölçme ve yönetme ile ilgili konseptleri/konuları/yaklaşımları ele alacaktır. Dersin amacı, markalaşmayı, stratejik marka yönetimini ve bunların pratikte uygulanmasını derinlemesine anlamaktır. Ders, markalaşma stratejilerini ve kararlarını oluştururken ve uygularken temel konular için gerekli olan bilgi ve beceriyi geliştirmektedir. Ders, öğrencilere etkili bir stratejik marka yönetimi ve planlama süreci için sistematik bir yapı sunmaktadır. Diğer amacımız ise analiz yapma ve mantık yürütme, grup etkileşimi, yazılı ve sözlü sunum, teori uygulaması ve karar verme becerilerini kazandırmaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Marka Yönetimi 3
Güz 2016-2017 Marka Yönetimi 3
Güz 2015-2016 Marka Yönetimi 3
Güz 2014-2015 Marka Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BP 502 B2B - B2C Pazarlama 3 SU Kredi
B2C - B2B Pazarlama dersi, bir markanın hedeflerine giderken pazarlama tarafındaki kritik konuları inceler. Ders, ürünün son kullanıcısına olan yaklaşımın ürünü alıp gerekirse dönüştürüp satanlara yaklaşımından farklı olduğu gerçeğinden hareketle, B2C ve B2B’yi ayrı ayrı ele almaktadır. Dersi verecek, iş dünyasında tepe yönetimde görevler almış, deneyimli marka yöneticilerinin birikimleri derse esas oluşturacaktır. Derse deneyimler ışık tutacaktır. Dersin B2B bölümü "blended" formatta olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 B2B - B2C Pazarlama 3
Bahar 2016-2017 B2B - B2C Pazarlama 3
Bahar 2015-2016 B2B - B2C Pazarlama 3
Bahar 2014-2015 Sektörlerde Marka Yönetimi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BP 503 Proje-Marka Eylem Paradigması 0 SU Kredi
Marka yönetimi, yüksek adaptasyon becerileri, sıkı rekabet koşulları altında çalışma becerisi gerektirmektedir. Bu derste öğrencilere, "rekabet avantajı sağlama ve avantajı koruma" oyununda onları daha güçlü kılacak araçlar aktarılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Proje-Marka Eylem Paradigması 0
Bahar 2016-2017 Proje-Marka Eylem Paradigması 0
Yaz 2015-2016 Proje-Marka Eylem Paradigması 0
Yaz 2014-2015 Proje-Marka Eylem Paradigması 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 30 ECTS (30 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BP 511 Tüketici Davranışları 3 SU Kredi
Tüketici davranışları dersi, tüketici karar verme süreci ve tüketici davranışlarını etkileyen ve belirleyen değişkenleri, tüketici davranış modellerini, açıklayıcı ve tanımlayıcı modelleri kavramsallaştırmakta, modernizmden postmodernizme geçişte geçmişten günümüze tüketici davranışlarının temel amacı ve evrimini ele almaktadır. Tüketim toplumunda tüketici davranışının pazarlamadaki yeri, tüketici davranışlarına disiplinlerarası yaklaşım açısından sembolik tüketim ve hedonizm, işletmelerde tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi ilişkisine göre yeni tüketici tanımı, deneyim ekonomisi, müşteri deneyimi yönetimi, müşteri tatmini, müşteri sadakati, tüketici yüzyılında tüketici araştırmalarında yeni trendler ve müşteri sermayesi yönetimi konuları irdelenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Tüketici Davranışları 3
Güz 2016-2017 Tüketici Davranışları 3
Güz 2015-2016 Tüketici Davranışları 3
Güz 2014-2015 Tüketici Davranışları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BP 512 Uluslararası Pazarlama I 1.5 SU Kredi
Uluslararası Pazarlama Stratejisi, genel yönetim için kariyer süreçlerinin bir parçası olarak pazarlama görevlerini üstlenmeyi amaçlayan pazarlama yöneticileri ve ikinci sınıf MBA öğrencileri ile çok uluslu, küresel ve uluslararası kuruluşlarda işlevsel kariyer planları olan öğrenciler için problem çözme odaklı bir pazarlama dersidir. Bu dersteki amacım, küresel ortamda stratejik pazarlamanın sistematik bir uygulamasını sunmaktır. Alanda, en gelişmiş araştırmaya dayalı, modern, uluslararası pazarlamada kavramsal ve yönetimsel konuların entegre bir yaklaşımını sunuyorum. Odak noktası, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler ve aynı zamanda Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiye sahip ülkelerde gibi çok uluslu şirketlerin kapsamlı pazarlama stratejilerinin oluşturulmasıdır. Ders, uluslararası işletmede çapraz fonksiyonel ve disiplinler arası bakış açılarını anlamayı sağlamayı planlamaktadır. Bunun nedeni, günümüzün küresel faaliyetlerinin artan bir şekilde bu temel iş süreçlerini yönetmede uzmanlık gerektirmesidir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Uluslararası Pazarlama I 1.5
Güz 2016-2017 Uluslararası Pazarlama I 1.5
Güz 2015-2016 Uluslararası Pazarlama I 1.5
Bahar 2014-2015 Uluslararası Pazarlama Stratejisi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BP 513 Marka Pratikleri / MPP / Yerleşik Marka 2 SU Kredi
Marka yönetimi, yüksek adaptasyon becerileri, sıkı rekabet koşulları altında çalışma becerisi gerektirmektedir. Bu derste öğrenciler, "rekabet avantajı sağlama ve avantajı koruma" oyununa daha iyi hazırlamak için, onları, gerçek sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında detaylı analiz yapan, ekip çalışması ortamında etkin şekilde çalışıp iletişim kuran ve sonuç alan bir araç kiti ile donatılacak ve tüm bunları liderler ve mentorların eğitimi ve gözetimi altında sağlanacaktır. MPP- Yerleşik Marka, öğrencilere farklı sektörlerden yerleşik markaların gerçek soru-sorunları ile işbaşı tecrübesi ve gerçek marka uygulama ortamında aksiyon öğrenme fırsatı sunmayı amaçlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Marka Pratikleri / MPP / Yerleşik Marka 2
Bahar 2016-2017 Marka Pratikleri / MPP / Yerleşik Marka 2
Yaz 2015-2016 Marka Pratikleri / MPP / Yerleşik Marka 2
Yaz 2014-2015 Marka Pratikleri / MPP / Yerleşik Marka 2
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BP 521 Pazarlamada Büyük Resim 3 SU Kredi
Büyük Resim (Big Picture) yöntemi pazarlama kararlarının etkinliğini ve yatırımlarının verimini artırmak için strateji geliştirme ile uygulama kararlarını entegre eder. Hedef müşteri, ihtiyaçları, müşterinin algı değişimine bağlı davranış değişimi ve bu değişimin markaya finansal etkisi arasındaki ilişkiyi tanımlamayı sağlar. Derste stratejik tasarımdan uygulama kararlarına kadar bütünsel bir çalışma yapılır. Pazarlama stratejisi kavramları ile strateji tasarlama arasında köprü kurabilmek için Büyük Resim yöntemi simulasyonla vaka ve uygulamalı vaka çalışmaları ile farklı pazar ve marka dinamiklerinde uygulanır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Pazarlamada Büyük Resim 3
Güz 2017-2018 Pazarlamada Büyük Resim 3
Güz 2016-2017 Pazarlamada Büyük Resim 3
Güz 2015-2016 Pazarlamada Büyük Resim 3
Güz 2014-2015 Pazarlamada Büyük Resim 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BP 522 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3 SU Kredi
Günümüzün marka yöneticisi son iki on yılın marka yöneticilerinden çok daha karmaşık bir pazarlama ortamında markasını yönetmek ve başarıya ulaştırmak zorunda. Bir marka yöneticisi, etrafının geleneksel veya yepyeni bir çok iletişim kanalıyla örüldüğü bir ortamda, her biri kendi alanında uzmanlaşmış farklı iletişim ajanslarını tek bir marka fikri çevresinde çalıştırıp yöneterek, duygularıyla karar veren ve içerik üreten, alaycı tüketicisiyle etkileşim sağlamak zorunda. Bütünleşik Pazarlama İletişimi dersi, öğrencilerin, bu karmaşık tüketici, medya ve ajans ortamında tüm iletişim disiplinleri ve kanallarını bütünsel olarak kullanabilme yetisine sahip olmalarını amaçlar. Bu amaç için gerekli teorik bilgiyi paylaşır ve farklı uzmanlıkları olan ajansların yöneticilerinin getireceği vaka çalışmalarıyla öğrencilerin bütünsel marka iletişimi pratiğini kazanmasını sağlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3
Bahar 2016-2017 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3
Bahar 2015-2016 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3
Bahar 2014-2015 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BP 523 Marka Pratikleri / MPP / B2B / KOBİ 2 SU Kredi
Marka yönetimi, yüksek adaptasyon becerileri, sıkı rekabet koşulları altında çalışma becerisi gerektirmektedir. Bu derste öğrenciler, "rekabet avantajı sağlama ve avantajı koruma" oyununa daha iyi hazırlamak için, onları, gerçek sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında detaylı analiz yapan, ekip çalışması ortamında etkin şekilde çalışıp iletişim kuran ve sonuç alan bir araç kiti ile donatılacak ve tüm bunları liderler ve mentorların eğitimi ve gözetimi altında sağlanacaktır. MPP- Yerleşik Marka, öğrencilere B2B veya Kobi markalardan gerçek soru-sorunları ile işbaşı tecrübesi ve gerçek marka uygulama ortamında aksiyon öğrenme fırsatı sunmayı amaçlar
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Marka Pratikleri / MPP / B2B / KOBİ 2
Bahar 2016-2017 Marka Pratikleri / MPP / B2B / KOBİ 2
Yaz 2015-2016 Marka Pratikleri / MPP / B2B / KOBİ 2
Yaz 2014-2015 Marka Pratikleri / MPP / B2B / KOBİ 2
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BP 531 Ekonomi ve Finans Pratiği 1.5 SU Kredi
Dersin amacı; a) piyasaların nasıl çalıştığını ele alarak, farklı piyasa yapıları hakkında bilgi vermek, b) ekonomik büyümenin ardındaki etkenleri incelemek, c) temel muhasebe ilke ve kavramlarını gözden geçirerek, mali tabloların analizinde yetkinlik kazanmak, d) bütçeleme tekniklerini tartışmaktır. Ders seminerler biçiminde yürütülecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Ekonomi ve Finans Pratiği 1.5
Güz 2016-2017 Ekonomi ve Finans Pratiği 1.5
Güz 2015-2016 Mikroekonomi 1.5
Güz 2014-2015 Mikroekonomi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BP 532 Yeni Ürün Geliştirme 3 SU Kredi
Günümüzde şirketler ürün odaklı yapılardan, marka odaklı yapılara dönüşüyorlar. Bu değişim, bütün süreçlerde olduğu gibi yeni ürünlerin geliştirilmesinde de kendini gösteriyor. Yeni Ürün Geliştirme dersi bu süreçlerdeki değişime odaklanıyor. Ürün, yenilikçilik, marka yapı taşları, ürün portföy yönetimi dersin odağını oluşturan kavramlar. Markaların yenilikçi bir şirkette nasıl yönetilmesi gerektiği derste farklı sektörler üzerinden inceleniyor.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Yeni Ürün Geliştirme 3
Bahar 2016-2017 Yeni Ürün Geliştirme 3
Bahar 2015-2016 Yeni Ürün Geliştirme 3
Bahar 2014-2015 Yeni Ürün Geliştirme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BP 533 Marka Pratikleri / Kar Amacı Gütmeyen Markalar 2 SU Kredi
Marka yönetimi, yüksek adaptasyon becerileri, sıkı rekabet koşulları altında çalışma becerisi gerektirmektedir. Bu derste öğrenciler, "rekabet avantajı sağlama ve avantajı koruma" oyununa daha iyi hazırlamak için, onları, gerçek sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında detaylı analiz yapan, ekip çalışması ortamında etkin şekilde çalışıp iletişim kuran ve sonuç alan bir araç kiti ile donatılacak ve tüm bunları liderler ve mentorların eğitimi ve gözetimi altında sağlanacaktır. MPP- Yerleşik Marka, öğrencilere Kar Amacı Gütmeyen Markaların gerçek soru-sorunları ile işbaşı tecrübesi ve gerçek marka uygulama ortamında aksiyon öğrenme fırsatı sunmayı amaçlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Marka Pratikleri / Kar Amacı Gütmeyen Markalar 2
Bahar 2016-2017 Marka Pratikleri / Kar Amacı Gütmeyen Markalar 2
Yaz 2015-2016 Marka Pratikleri / Kar Amacı Gütmeyen Markalar 2
Yaz 2014-2015 Marka Pratikleri / Kar Amacı Gütmeyen Markalar 2
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BP 552 Uluslararası Markalaşma Stratejileri II 1.5 SU Kredi
Bu dersin amacı, stratejik pazarlamanın küresel ölçekteki sistematik uygulamalarını sunmaktır. Araştırmaya dayalı biçimde, uluslararası pazarlamanın güncel, kavramsal ve yönetimsel konuları derse entegre edilecektir. Odak noktası ABD gibi gelişkin ekonomilerden örnekler kadar; Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerdeki şirketlerin kapsamlı pazarlama stratejilerinin oluşturulmasıdır. Ders küreselleşen işletmelerde çapraz fonksiyonel ve disiplinler arası bakış açılarını anlamayı sağlamayı hedeflemektedir. Dersin amaçları;
• Küreselleşme ve bunun yeni dünya ekonomisinde pazarlama üzerindeki etkilerini ele almak
• Küresel pazar katılımını oluşturma ve pazarlama faaliyetlerini etkili bir şekilde yerelleştirmek
• Küresel bir pazarlama stratejisi geliştirmek ve bunu etkin bir şekilde uygulamak
• Pazar araştırmasına dayalı çapraz ulusal tüketici davranışları analizleri yapmak
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Uluslararası Markalaşma Stratejileri II 1.5
Bahar 2016-2017 Uluslararası Markalaşma Stratejileri II 1.5
Bahar 2015-2016 Uluslararası Markalaşma Stratejileri II 1.5
Onkosul: BP 512 - Doktora - En Az D
veya BP 512 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
BP 562 Pazarlama 3.0 1.5 SU Kredi
Teknolojiyi yetkinlikle ve etkin biçimde kullanabilen, bilinçli ve talepkar yeni tüketicilerin dünyasında pazarlamanın basmakalıp uygulamaları etkili olamıyor. Ürün ve hizmetlerin niteliği kadar, markaların değer alışverişini önemsemesi, tüketiciyle gerçek ve samimi ilişkiler kurması gerekiyor. Bu ders yeni pazarlama araçlarını tanıtacak ve tüketiciyle konuşmanın, değer alışverişi yaratmanın yeni ve iyi örneklerine odaklanacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Pazarlama 3.0 1.5
Bahar 2016-2017 Pazarlama 3.0 1.5
Bahar 2015-2016 Pazarlama 3.0 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :